zondag 25 december 2016

Deze blog is een verslag van de stand van zaken op  11-12-2016.

Na het krijgen van de go was ons plan om zo vlug mogelijk van start te gaan met het Project. De bedoeling was om de opstart van het project met zijn vieren te doen in een live sessie. Daarna kon iedereen dan vanuit huis werken en het onderlinge overleg zou online plaatsvinden. We zouden natuurlijk wel gezamenlijk de workshop aan de collega's van Awi geven. Helaas is het ons niet gelukt om een tijd te vinden waarop we allemaal konden. Daarop is er een afspraak gemaakt op 1 december in de bibliotheek van de HvA tussen Awishan, Janice en Annemarie. Awishan heeft op die ochtend af moeten zeggen wegens familieomstandigheden. Daarop hebben Janice en Annemarie het werkoverleg met zijn tweeën gevoerd. Ze hebben de taken evenredig  verdeeld en de afspraken over de communicatie herzien. Floor is nu onze contactpersoon naar Windesheim, afspraak is dat ze ons in de CC zet. Daarnaast blijven we ook weer de dropbox gebruiken.
Onze hele DOT groep is blij dat we weer verder kunnen  gaan werken aan ons project. Deze keer gaat ieder dat vanuit huis doen. We houden contact via de WhatsApp of mail. We zien elkaar wel natuurlijk als de workshop gegeven wordt aan de collega's van Awishan. Annemarie heeft de opzet voor de groeps-Prezi online gezet en de andere teamleden uitgenodigd om daar ook in te kunnen werken. Iedereen kan nu zijn materiaal vanuit huis online opladen. De Prezi kan ook uitgeprint worden, waardoor we hem ook als onze reader voor het inleveren van de opdracht gaan gebruiken. Iedereen is druk aan het werken aan de toegewezen taken, we willen allemaal een goed eindresultaat presenteren.
Over twee weken wordt er weer verslag gedaan.

dinsdag 6 december 2016


Blog 27-11-2016

Het leek er in eerste instantie op dat er voor deze week weinig ontwikkelingen in de voortgang zouden zijn.  We kregen niets te horen over onze aanpassingen in het projectvoorstel, de voorstellen voor het onderzoek en de resultaten van de tentamens van Awishan en Floor.

Op 24 november kregen we een reactie van Jan op ons eerste projectvoorstel. We waren nogal verbaasd maar dit bleek onze eigen schuld. We hadden de mail over de aanpassingen zonder bijlage verstuurd. Dit was snel rechtgezet door alsnog ons aangepaste voorstel te versturen. Toch bleef er bij ons onvrede over de communicatie en dit hebben we duidelijk gemaakt door aan alle begeleidende docenten een mail te sturen over de communicatie tijdens deze minor.

Er is positief op onze feedback gereageerd. Excuses en duidelijkheid!

Op vrijdag ineens veel nieuws. Awishan en Floor hebben een voldoende voor het tentamen. Dit betekent dat we dit nu allemaal afgerond hebben.

En een GO voor ons project. We kunnen aan de slag!

De taken moeten worden verdeeld, zodat we allemaal vanuit huis aan het project kunnen werken. Het is de bedoeling dat we alle onderdelen in een Prezi gaan verwerken. Ons hele project bestaat dan uit de Prezi waar de opzet en uitvoering in terug te vinden is. Op advies van Jan moeten we ook nog kijken naar een printbare versie van dit project zodat een uitgebreide eindreader overbodig wordt.

Om een goede start te maken voor dit project willen we graag bij elkaar komen om dit goed te bespreken en de werkzaamheden te verdelen. Dit blijkt niet zo eenvoudig. Veel appjes over en weer om een geschikte datum te plannen. Door overvolle agenda’s werk- en studiedruk lijkt het op dit moment niet mogelijk om op korte termijn bij elkaar te komen.

zondag 20 november 2016

20/11/16 

Onze eerste brainstorm sessie zit er op, het concept voor het project was af, verstuurd en nu inmiddels ook al snel voorzien van feedback. Erg bruikbaar feedback ook!
Het meeste is gelukkig terug te vinden in de uitwerkingen van de pilotopdracht. Deze heeft Rina waarschijnlijk nog niet onder ogen gezien, dus dat enkele dingen nog wat vaag en onduidelijk lijken, is dan best logisch.
Tot nu toe hebben we het feedback kunnen verwerken. Hier zijn wel velen whats-appjes voor uitgewisseld. Nu werd toch wel gemerkt dat face to face contact dan toch wel veel voordelen kent. Het zou namelijk wat prettiger zijn geweest als we elkaar hiervoor persoonlijk hadden kunnen spreken. Via social media tref je elkaar soms niet altijd op hetzelfde moment, mis je emoties en intonaties, met als gevolg een mogelijk onvolledige context.
We hebben afgesproken om na goedkeuring van het concept weer bij elkaar te komen om duidelijke afspraken te maken. We kunnen met dit project veel meer individueel aan de gang, en zullen uiteindelijk alle stukken bijeen voegen waardoor het toch 1 geheel wordt. Wekelijks afspreken is waarschijnlijk dus niet nodig. We zullen opnieuw naar de taakverdeling kijken en deze zo evenredig mogelijk proberen te verdelen. Op dit moment ervaren we allemaal veel druk van de combinatie werken, leren en leven (sociaal gezien dan J ).
We moeten veel doen en komen allemaal tijd tekort. Tijd moet dus goed benut worden. Een duidelijke en haalbare tijdsplanning moet dus gemaakt worden.Tijdens onze vorige opdracht, de pilotopdracht, maakten wij allen voor het eerst kennis met het ADDIE model. We doorliepen elke fase en konden deze succesvol afsluiten. Ik zeg afsluiten, maar het moet eigenlijk zijn vervolgen. Doordat we voortborduren op de resultaten van de pilotopdracht, beseften wij ons al gauw dat we opnieuw dit model zullen (moeten- willen) doorlopen.
Op dit moment bevinden we ons net als vorige week nog steeds in de analyse fase. We weten inmiddels wat de situatie is, maar zullen nog concreter moeten maken waar de daadwerkelijke behoeften van docenten (opleiding doktersassistenten, Regio college Purmerend) ligt. We moeten opnieuw of verder gaan analyseren. Vervolgens kunnen we de ideeën voor het ontwerp, welke nu deels bekend zijn en gebaseerd op uitslagen van de resultaten uit de interviews die met de docenten zijn afgelegd, gaan uitwerken. We vloeien op die manier over in de designfase. Deze zal dus scherper worden, mogelijk aangepast. We kijken uit naar een akkoord en kunnen dan weer gauw aan de slag. 14 januari dient zich namelijk al sneller aan dan gehoopt en gedacht.dinsdag 15 november 2016

Project voorstel!

Blog 13/11

ADDIE- Analysis
De tweede marktdag is achter de rug, ons pilotopdracht hebben we op 3 november ingeleverd en het is nu allemaal afwachten. Het maken van de reflecties blijft vaag, Floor en ik(Awishan) wachten op goedkeuring en extra hulp hierin. Ook is het nog steeds afwachten op de uitslag van twee tentamens, waarvan onduidelijk is wat er aangevuld moet worden.
Jan is afwezig waardoor we eigenlijk niet verder kunnen met het onderzoek en op goedkeuring van ons voorstel wachten. Hier en daar is er dus binnen ons groepje onrust.

Tijdens de marktdag is besloten de pilotopdracht door te zetten naar het project. Door het ontbreken van wifi op het Regio-college en het steeds uitstellen van de verhuisplannen. Leek het ons een goed idee om de docenten meer ondersteuning te bieden bij het inzetten van flip the classroom. Veel docenten hebben erover gehoord maar hebben er nog niet echt een duidelijk beeld bij.

Voor zover we het project op de marktdag hebben kunnen bespreken waren de docenten tevreden met onze ideeën. We gaan een handleiding maken voor de docent op het Regio-college m.b.t. flip the classroom. Daarnaast bieden we ze een aantal tools aan en organiseren we twee workshopdagen.

Afgelopen dinsdag hebben we opnieuw afgesproken in de bibliotheek van de HVA. De projectvoorstel is opgesteld en staat nu duidelijk op papier. We hebben afgesproken deze 13 november 2016 op te sturen naar Ria en Geert.

Ook de eerste taken voor het project zijn deels verdeeld, natuurlijk moeten we wel wachten op goedkeuring willen we definitief starten met het project. Omdat we wekelijks moeten aantonen wat we hebben gedaan, hebben we besloten de blog voor te zetten als een ‘’logboek’’.
Deze eerste blog is dan ook vooral gericht op de analyse fase volgens het ADDIE-model.


Voor nu is het vooral HEEL VEEL afwachten. Wachten op goedkeuring van ons projectvoorstel. Wachten op goedkeuring van de onderzoeksvoorstellen, extra steun bij reflectie voor Awishan door Roeland en afwachten op de twee tentamens. 

zondag 23 oktober 2016Bij de voorkennis aansluiten


Onze hele DOT groep is blij: het is herfstvakantie, het tentamen is achter de rug en iedereen van ons heeft het op tijd ingeleverd. Als we nu nog allemaal een voldoende halen, hebben we de eerste ECT's van de  minor binnen.  Bij het maken van dit tentamen zijn we met het concept van "Active learning" met technologie (Pearsoned. 2011) in aanraking gekomen. Dit was een geheel onbekende leertheorie voor ons toen we aan de Pilot opdracht begonnen.  Maar af en toe herkende ik  iets wat ik al wist, daarom  heb ik de begrippen van deze leertheorie  aan de opzet van onze Pilot opdracht getoetst en was verbaasd over de uitslag:
Active learning: ja, Het leren handen wassen voor toekomstige doktersassistenten is voor hen een betekenisvolle opdracht, die op een onderzoekende manier uitgevoerd is.
Constructive learning: door de enquete hebben de leerlingen gereflecteerd over de manier waarop de lesstof is aangeboden, minder over het verwerken ervan.
Coöperatieve learning: positief, ze hebben de activiteit daarna samen in de klas geoefend.
Authentic learning: ja zeker, een van de meest voorkomende praktijkhandelingen voor doktersassistenten is in de klas geoefend.
Intentional learning: ook dit was aanwezig: het nut en de toepasbaarheid van de lesstof was is duidelijk, door het gebruik van technologie: de EDpuzzle, is de lesstof beter beklijft. Hierdoor kan hij in nieuwe situaties worden toegepast ((Goals of Technologie. z.j. blz 4).
Mijn conclusie is dat het constructive learning misschien meer had kunnen worden uitgediept, waardoor het active learning bevorderd had kunnen worden. Voor de rest komt "Meaningfull learning" duidelijk in onze Pilot-opdracht naar voren. Daarnaast ontbreekt het gebruik van technologie ook niet.  Ik vind dit een goede score voor een onderwerp waarin ieder van ons (Maslow. 1954) onbewust onbekwaam was. In de grote projectopdracht kunnen we het meaningfull learning bewust onbekwaam gaan toepassen, met het doel aan het einde hiervan er onbewust bekwaam in te zijn. 
Tijdens het maken van de toets hebben we bijna al onze minor-competenties  verder ontwikkeld, behalve competentie nummer acht omdat dit een individuele opdracht was. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van de interpersoonlijke kwaliteiten, op coöperatief vermogen: we hebben onderling samengewerkt om de toets te begrijpen en elkaars problemen op te lossen dmv het geven van feedback aan elkaar. Op communicatief vermogen, hebben we  met de docenten en de leiding gecommuniceerd om de deadline te verplaatsen, waarin  is toegestemd,  dit zien we als een succesvolle onderhandeling. We zijn jullie dankbaar voor de getoonde flexibiliteit hierin. Deze competentie behoort ook tot de 21C skills (Kennisnet. 2015).
Door de tijd die het  maken van de toets in beslag nam en de herfstvakantie is het werken aan het Pilotproject op een lager pitje gekomen.  Deze week gaan we daar hard mee verder, zodat we een mooie Pecha Kucha presentatie kunnen geven op de marktdag van zaterdag as. Dinsdag as zien we elkaar weer in de bieb van de HvA om het project verder af te maken. Daarnaast moeten we ook onze reflecties gaan schrijven, we hadden begrepen dat we hier na de herfstvakantie mee moesten beginnen. Dit gaan we inhalen.


Annemarie
Bronnen:
Kennisnet. (2015). Alles wat je moet weten over de 21e eeuwse vaardigheden.             Geraadpleegd op 10 -            10-2016 op: https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-            moet-weten-over-21e-eeuwse-            vaardigheden/
Maslow A.H., (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers
Pearsoned. (2011). Meaningful Learning with Technology – goal of technology integrations: Geraadpleegd op 23-10-2016 op: https://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/01325 65587.pdf

zondag 16 oktober 2016

Tentamen week! AAAAH

Blog 16/10

Na een drukke periode en het daadwerkelijk uitvoeren van ons ontwerp vorige week, hebben we deze week helaas niet heel veel kunnen doen aan onze pilot opdracht. Het tentamen bleek groter dan gedacht en online is er namens iedereen uitstel gevraagd. Roeland heeft ons uitstel toegekend tot en met a.s. maandag 17 oktober 2016.
Wat betreft de pilot opdracht heeft Floor de interview opgesteld die ik na de herfstvakantie zal afnemen bij mijn collega’s.
Ook heeft Floor een online enquête gemaakt voor de studenten en hun ervaring met Edpuzzle. Deze enquête is met behulp van survio.nl ontwikkeld en inmiddels ook afgenomen. Alle studenten hebben hier netjes de tijd voor genomen waardoor de uitslag veel betrouwbaarder is. Na de tentamenweek zullen we ook hiervan de resultaten verwerken in het verslag.

Maandag 10 oktober vond voor ons de eerste online sessie plaats, het was de bedoeling dat we gezamenlijk de pilot opdracht door zouden nemen en dat Jan ons meer op weg zou helpen met tips. Helaas bleek deze online sessie geen succes, er was veel ruis en het duurde lang voordat iedereen echt goed deel kon nemen. Daarnaast kon je niet echt een conversatie houden, alles liep door elkaar waardoor je niet meer verstaanbaar was. Tot overmaat van ramp bleek dat Jan ook nog eens de oude versie van ons verslag te hebben. Na ruim één uur waren we niets opgeschoten en hebben we besloten te stoppen. In overleg met Jan doen we dit in de toekomst anders of met minder tegelijk.

Dinsdag hebben we helaas geen bijeenkomst gehouden, iedereen was druk met het tentamen. Wij zullen dit na de vakantie opnieuw oppakken.

Deze week gaan we ook een start maken aan de Pecha kucha voor de marktdag die op 29 oktober 2016 plaats vindt. 

zondag 9 oktober 2016

Zondag 9 oktober 2016  

Vorige week heette wij onze vierde teamlid al welkom. Inmiddels heeft een persoonlijke bijeenkomst met zijn allen al plaatsgevonden. Hierin hebben we de stand van zaken doorgenomen en de taken opnieuw verdeeld.
Aan de development fase is de afgelopen dagen de laatste hand gelegd: er is een instructiefilm met inleiding en afsluiting gemaakt en hier zijn vervolgens ook kennisvragen aan toegevoegd met hulp van de tool: Edpuzzle. Zelf zijn wij erg tevreden over het resultaat en zijn daarom ook benieuwd naar de ervaringen van de studenten. Per email hebben de studenten uitleg gekregen over de nieuwe werkvorm en het hierbij horende huiswerk (bekijken van de film dus). We waren het er allemaal over eens dat we een uitleg aan studenten over een nieuwe werkvorm normaliter niet per email zouden geven. Hier zijn wij dit keer wel mee akkoord gegaan omdat we de studenten wat meer tijd en speling gunde (Awishan zou pas woensdag weer lesgeven en donderdag de les in de praktijk uitvoeren).

De dag van de waarheid: Donderdag 6 oktober! ‘Het moment van de waarheid’.
Op de groepsapp werd Awishan nog even succes gewenst. Al heel gauw kregen wij enkele leuke foto’s en zelfs een video terug, met daarop enthousiaste studenten die het geleerden in het lokaal ten uitvoer brachten. Hiermee is ook heel vluchtig alweer de volgende stap in het ADDIE-model gezet: Implementation.Awishan gaf aan bij de studenten te hebben nagevraagd wat ze van de les vonden. Enkel woorden van lof zijn uitgesproken! Enorme blijdschap!

Omtrent de evaluatie hebben we onlangs unaniem besloten dat wij de studenten met behulp van een online enquête willen vragen naar hun bevindingen. Enkele collega docenten (van de school zelf) zullen persoonlijk worden geïnterviewd. Hier zal ten einde een verslag van ontstaan, waar we in onze volgende blog op kunnen terugblikken en welke geplaatst zal worden in de reader.

Hoe dan ook, was dit weer een actieve en innoverende week. Behalve bezig zijn met het project hebben we deze week ook het tentamen ontvangen. De opdracht was in eerste instantie nog niet bij iedereen even helder. Gelukkig hebben wij elkaar! We hebben de opdracht samen doorgenomen en nu kan iedereen ermee aan de gang.

Hopen op net zulke mooie producten zoals het project wat we tot nu toe al hebben opgezet!

zaterdag 1 oktober 2016


Afbeeldingsresultaat voor edpuzzleAfgelopen dinsdag 27 september, hadden Annemarie, Janice en Awishan opnieuw afgesproken in de bibliotheek van het HVA voor de derde bijeenkomst. Op het laatste moment heb ik zelf wederom af moeten zeggen. Die Maandagnacht was ik afgevoerd met de ambulance. In de loop van de nacht kon ik naar huis, ik dacht dat ik het zou redden maar het lukte mij toch niet. Het laatste half uur heb ik me er toch bij aangesloten om niet te veel te missen.

Afgelopen weken zijn wij volop bezig geweest met de Analyse fase volgens ADDIE. Deze fase was deze week eindelijk rond. We hadden vorige week al ideeën over het gebruik van Edpuzzle voor het Regio College. Iedereen was hier enthousiast over en Annemarie heeft er vaker mee gewerkt. Al snel kwamen we op het onderwerp ‘’handen wassen’’. Dit is een vaardigheid die nog niet uitgebreid is besproken tijdens mijn lessen en nog voor de herfstvakantie in mijn lessen toegepast kan worden. We maken door middel van Edpuzzle een filmpje met vragen, leerlingen kijken het filmpje thuis, beantwoorden de vragen en maken aantekeningen.
Tijdens de volgende les krijgen ze hun uitslag en moeten ze de vaardigheid in praktijk brengen.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we opnieuw de taken verdeeld voor de komende week.
Awishan zoekt een filmpje op over handen wassen en maakt hier vragen bij. Daarnaast neemt Awishan een introductie + afsluiting op voor het filmpje. Ook omdat het mijn lessen zijn maak ik hier een lesplanformulier bij.
Annemarie zet alles in Edpuzzle en legt ons dit uit, daarnaast houdt zij deze week de reader bij.
Janice heeft oog voor detail en zal de gemaakte Edpuzzle kritisch bekijken en zo nodig aanpassen. Ook zal zij over de lay-out gaan.

In de loop van de week hebben wij vernomen dat er een vierde DOT-deelnemer zich bij ons gaat aansluiten. Floor heeft zich per mail al voorgesteld aan ons en volgt ook de G&W opleiding aan het HVA. Welkom Floor!

Als team hebben we besloten dat Floor telefonisch contact zal hebben met Annemarie om haar iets bij te praten. In de loop van de week kunnen we kijken welke taken Floor op zich kan nemen.

Aankomende week start de minor tentamen. Ik denk dat onze focus even verschuift van de pilot opdracht naar het tentamen. We zijn allemaal vrij zenuwachtig voor het tentamen en weten nog niet zo goed wat we ervan kunnen verwachten. Ook het onderzoek blijft door deze pilot opdracht soms links liggen, het is nog erg zoeken voor ons als werkende deeltijders om de juiste balans te vinden.

zondag 25 september 2016

25/9Afgelopen dinsdag 21 september, hadden wij: Awishan, Annemiek en Janice, geheel volgens plan onze tweede persoonlijke bijeenkomst als DOT groep. In de bibliotheek van het HvA troffen wij elkaar. Een ieder had de opdracht om een bepaald onderdeel van de analyse uit te werken, en deze resultaten werden nu gezamenlijk doorgenomen. Voor 2/3e bleek de analyse compleet. Het uitschrijven van de huidige situatie op de gekozen school, was door omstandigheden nog niet geheel gelukt. Maar omdat deze de afgelopen weken al uitvoerig in gesprekken was doorgenomen, zijn wij toch stilletjes aan begonnen met het bespreken van ideeën omtrent het designen. De aftrap tot stap 2!
Verschillende (digitale) werkvormen zijn ter sprake gebracht. Unaniem kozen we voor Flipping the classroom, met het argument dat deze goede en hoge prestaties zou kunnen opleveren. Ook nu weer bleek Annemiek, de persoon met het meeste verstand van ICT toepassingen. Zij vulde aan dat het gebruik van Edpuzzle meerwaardig kan zijn. Haar uitleg werd ter plekke gevisualiseerd door een voorbeeld die ze al eerder had gemaakt. Hiermee werden Awishan en Janice getroffen door dezelfde enthousiasme.
Al gauw volgde de beslissing over welke les we in de praktijk willen gebruiken voor het ontwerpen en uitvoeren van de werkvorm. Hier zijn we niet helemaal uitgekomen, maar spreken af hier de komende week nog naar te kijken.

Tijdens deze bijeenkomst leek een ieder een duidelijke rol te hebben. Annemarie was de bedrijfsvrouw, die onze revolutionaire ideeën wist te concretiseren. Awishan kwam sterk naar voren als de groepswerker doordat ze zich neutraal wist op te stellen toen er ‘discussies’ plaatsvonden tussen de anderen twee teamleden. Janice was de monitor, die met haar kritische vragen niet zomaar overal mee in zee ging. 
Feedback omtrent de samenwerking:
Elke week geven wij elkaar naar aanleiding van de samenwerking in deze DOT samenstelling een top en een tip.

Namens Janice over Annemarie:
Top:
Annemarie is een aanvulling voor de groep omdat zij onder andere veel kennis heeft van ICT toepassingen die ze graag met anderen deelt. Annemarie is ordelijk en dat geeft de groep structuur.
Tip:
Het komt bij mij over alsof Annemarie weinig aan toeval wilt overlaten en daarom zo veel mogelijk inplant. Soms op de feiten vooruit loopt Aan de ene kant heel logisch en begrijpelijk. Maar aan de andere kan dit ook negatief uitpakken: namelijk het teveel in eigen handen (onder controle) houden, en andere de ruimte en kansen ontnemen. Mijn advies zou daarom zijn om niet te snel werk naar zich toe te halen en goed te overleggen met de anderen groepsleden.

Over Awishan:
Top:
Awishan is vaak neutraal ingesteld en kiest hiermee geen partij voor specifieke personen
Top:
Awishan haar neuttraalheid kan ook een valkuil zijn door te snel mee te gaan in meningen van anderen, zonder haar eigen visie uit te spreken. Dit terwijl haar kijk op dingen ook erg waardevol kunnen zijn voor de groep.

Namens Awishan over Janice:
Top:
Janice heeft een duidelijke mening en durft hiervoor uit te komen. Haar kritische blik maakt haar mijn inzien een waardige docent.
Tip:
Janice kan dingen goed onderbouwen en krijgt hierdoor gauw mensen mee in haar standpunt. Echter kan ze dit zo standvastig overbrengen dat een ander misschien weinig ruimte tot inbreng kan ervaren.

Over Annemarie:
Top:
Annemiek weet ongelofelijk veel op alle vlakken. Ze is super handig en absoluut een leider in een team.
Tip:
Annemiek is heel secuur in haar werkzaamheden en kan anderen hier ook in meekrijgen. Let er wel op dat je er (on)bewust rekening mee houdt dat niet iedereen hier aan kan voldoen.

Namens Annemarie over Janice
Top:
Janice is een harde werker en praktisch ingesteld, dat spreekt mij aan. Je weet wat je
wilt en bent oplossingsgericht.
Tip:
Janice, zou meer open kunnen staan voor de zienswijzen van anderen. Dit heb ik aan het begin van de twee werksessies ervaren. Na een tijdje wordt je opener en komen we door de inbreng van alle drie samen tot constructieve ideeën.

Over Awishan:
Top:
Awishan is een echte groepswerker zoals ze ook zelf aangaf bij de bepaling van onze rolverdelingen. Ze is vriendelijk en ontspannen en bewaakt de sfeer in de groep.
Hiermee geef je een positieve bijdrage aan het samenwerken.
Tip:

Awishan soms heb ik de indruk dat je onzeker over je eigen kunnen bent en twijfelt bij het nemen van beslissingen of het wel goed zal zijn. Heb geloof in jezelf.
zondag 18 september 2016

Pilotopdracht Leren & Ict | Verslag van week 1


Deze blog bevat het wekelijkse verslag over het groepsproces en het product  van onze  Dot  groep nummer drie voor de pilotopdracht van "Leren en Ict". We onderzoeken de samenhang tussen leren en Ict  waarbij we een voorstel gaan doen aan onze opdrachtgever het Regio College in Purmerend over hoe Ict het leren kan versterken. De uitgangspunten hierbij zijn om te voldoen aan  de eisen van de opdrachtgever en aan de doelen van deze opdracht. Onze opdrachtgever het Regio College schrijft in haar visie dat het gebruik van Ict deel uitmaakt van het leren op de school. In de praktijk geeft dit problemen omdat de Ict infrastructuur  op de school te wensen over laat: er is geen draadloze Wifi, Ict gebruik is daardoor moeilijk. Wij gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor Ict gebruik binnen deze setting. De doelgroep waarop wij ons ontwerp model gaan implementeren is de studierichting Gezondheidszorg en Welzijn, studierichting doktersassistente. Daarbij gaan we uit van de doelen van deze opdracht, welke zijn:
* ADDIE model (Huurneman. 2008). Dit is een onderzoeksmodel wat gebruikt wordt bij een instructieontwerp, het bestaat uit de vijf fasen: Analyze, Design, Develop, Implement en Evaluate.
* TPACK model (Kennisnet. z.j.). Dit is een didactisch model dat uitgaat van de integratie van vakkennis, vakdidactiek en Ict toepassingen. Het doel ervan is om het onderwijs efficienter en effectiever te maken, de rol van de docent verandert van frontaal naar coachend onderwijs.
* 21ste century skills (Slo. 2015). Dit is een model over de 21e eeuwse vaardigheden, waarvan de beheersing belangrijk is voor de leerlingen om te voldoen aan de eisen die de 21 eeuw aan hen stelt.

Het groepsproces, hoe verloopt de samenwerking?
Janice: De samenwerking verloopt tot nu toe vlot. Afgelopen dinsdag hebben we duidelijke afspraken gemaakt en de rollen verdeeld. Het lijkt erop dat we elkaar goed begrijpen, en aansluiten bij elkaars ideeën. Toch heb ik het idee dat vooral Annemarie al een stuk verder is in de ict ontwikkeling. Hierdoor spreken we nog niet altijd op hetzelfde niveau, en is uitleg noodzakelijk. Uitleg van bijvoorbeeld symbaloo. Uiteraard erg leerzaam! Ik hoop dat we aan het eind van op dit project 'dezelfde taal spreken'. Aanstaande dinsdag volgt onze tweede bijeenkomst. 
Awishan: De samenwerking verloopt tot op heden goed. We komen elke dinsdag gezamenlijk bij een in Amsterdam om alles door te nemen. Hierbij stellen we een notulen op zodat iedereen de gemaakte afspraken terug kan lezen. Ik was zelf de eerste bijeenkomst afwezig i.v.m. een migraine aanval. De meiden hebben een prachtige notulen samengesteld waardoor ik precies wist wat mij te wachten stond. Voor vragen hebben we een WhatsApp-groep samengesteld waarbinnen ik eventueel onduidelijkheden kon bespreken. Annemarie is op ICT-niveau niveau een stuk verder ontwikkeld dan dat ik ben. Ook Janice heeft veel ruimte om van alles te proberen binnen haar lessen. Door mijn beperkingen op het werk is dit nog niet mogelijk voor mij, waardoor ik blij ben veel te kunnen leren van deze meiden.  
 Annemarie:  De start-up van onze DOT is goed verlopen, ik heb er een tevreden gevoel over en heb er  vertrouwen dat we tot een goed eindproduct komen. Janice en ik hebben efficiënt het organisatieproces vormgegeven, waarbij er ruimte was voor ieders inbreng, er naar elkaar geluisterd is en we resultaten geboekt hebben. Via de WA. was er ook inbreng van Awishan terwijl ze ziek thuis was. Het op afstand samenwerken aan de opdracht op zaterdag 17 sept. Verliep ook goed: iedereen was alleen aan het werk thuis, bij vragen / problemen hebben we daar online over gecommuniceerd.

Wat gebeurt er tijdens de samenwerking?
We hebben besloten om elke dinsdag van 09.00 tot 10.30 uur samen te werken in de bibliotheek van de HvA. De eerste keer hebben we het onderstaande besproken.
- Organiseren van het werkproces: we zijn begonnen met verdelen van onze teamrollen volgens Belbin, deze worden de basis van onze taakverdeling.
- Blog, we gaan elk 2 blogs verzorgen, de data zijn hiervoor afgesproken en staan in onze gedeelde Google agenda.
- De communicatie: we hebben besloten om hiervoor te gebruiken: de dropbox voor documenten,  een gedeelde Google agenda voor afspraken, deadlines en taakverdelingen, Symabloo voor gemeenschappelijke bookmarks en het delen van de bronnen en Whatsapp om vlug met elkaar contact te onderhouden.
- Onze persoonlijke leerdoelen:
Ieder van ons heeft smart twee persoonlijke leerdoelen opgesteld waar binnen deze opdracht aan gewerkt gaat worden.
Wat is ieders rol daarin?
Onze rollen gaan we dinsdag verdelen  gebruikmakend van de teamrollen van Belbin. Op deze manier hopen we tot een goede samenwerking te komen waarbij de vaardigheden en competenties van elk teamlid optimaal gebruikt gaan worden.

Het product
De ontwerpkeuzes en de reden daarvoor:
We gaan werken volgens het ADDIE model en beginnen bij de de Analysis fase. Daarvoor had ieder een mindmap gemaakt over de situatie. Janice had dat in Bubbl.us gedaan wat er goed uitzag en hem gedeeld met de andere groepslesen.  Annemarie heeft daarna haar mindmap ook in Bubbl.us gezet en gedeeld. Het voordeel hiervan is dat alle groepsleden de andere mindmappen kunnen aanvullen. Daarnaast zijn de taken verdeeld over de onderwerpen die elk van ons verder gaat onderzoeken om in de reader te plaatsen. Bij de analyse hoort een contextanalyse, een doelgroepanalyse en een taak en inhoud analyse. De eerste twee hebben we gemaakt, de laatste nog niet.
Welke keuzes zijn van belang voor de opdrachtgever?
We hebben ervoor gekozen om veel aandacht aan de analyse fase te geven voor we met het ontwerp beginnen. Voor we met de designfase beginnen laten we leggen we deze voor aan de opdrachtgever, zodat deze hem aan kan vullen en we feedback krijgen of wij de situatie goed begrepen hebben.

Bronnen:
Huurneman. (2008). Pilot bron ADDIE 1A4. Zwolle. Opgeroepen op Februari 19, 2016, van http://elo.windesheim.nl/CMS/BE/Vrije%20minoren/Leren%20&%20ICT/Opdrachtomschrijvingen/Bronne n%20Pilot/Pilot%20bron%20ADDIE%201%20A4.pdf
 Slo. (2015). Curriculum van de toekomst. Geraadpleegd op 18.09.2016. op : http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden
Kennisnet. 2013. Tpack kennis en vaardigheden voor Ict integratie . Geraadpleegd op 18-09-2016 op: http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/05/29/tpack-kennis-en-vaardigheden-voor-ict-integratie/