zondag 25 september 2016

25/9Afgelopen dinsdag 21 september, hadden wij: Awishan, Annemiek en Janice, geheel volgens plan onze tweede persoonlijke bijeenkomst als DOT groep. In de bibliotheek van het HvA troffen wij elkaar. Een ieder had de opdracht om een bepaald onderdeel van de analyse uit te werken, en deze resultaten werden nu gezamenlijk doorgenomen. Voor 2/3e bleek de analyse compleet. Het uitschrijven van de huidige situatie op de gekozen school, was door omstandigheden nog niet geheel gelukt. Maar omdat deze de afgelopen weken al uitvoerig in gesprekken was doorgenomen, zijn wij toch stilletjes aan begonnen met het bespreken van ideeën omtrent het designen. De aftrap tot stap 2!
Verschillende (digitale) werkvormen zijn ter sprake gebracht. Unaniem kozen we voor Flipping the classroom, met het argument dat deze goede en hoge prestaties zou kunnen opleveren. Ook nu weer bleek Annemiek, de persoon met het meeste verstand van ICT toepassingen. Zij vulde aan dat het gebruik van Edpuzzle meerwaardig kan zijn. Haar uitleg werd ter plekke gevisualiseerd door een voorbeeld die ze al eerder had gemaakt. Hiermee werden Awishan en Janice getroffen door dezelfde enthousiasme.
Al gauw volgde de beslissing over welke les we in de praktijk willen gebruiken voor het ontwerpen en uitvoeren van de werkvorm. Hier zijn we niet helemaal uitgekomen, maar spreken af hier de komende week nog naar te kijken.

Tijdens deze bijeenkomst leek een ieder een duidelijke rol te hebben. Annemarie was de bedrijfsvrouw, die onze revolutionaire ideeën wist te concretiseren. Awishan kwam sterk naar voren als de groepswerker doordat ze zich neutraal wist op te stellen toen er ‘discussies’ plaatsvonden tussen de anderen twee teamleden. Janice was de monitor, die met haar kritische vragen niet zomaar overal mee in zee ging. 
Feedback omtrent de samenwerking:
Elke week geven wij elkaar naar aanleiding van de samenwerking in deze DOT samenstelling een top en een tip.

Namens Janice over Annemarie:
Top:
Annemarie is een aanvulling voor de groep omdat zij onder andere veel kennis heeft van ICT toepassingen die ze graag met anderen deelt. Annemarie is ordelijk en dat geeft de groep structuur.
Tip:
Het komt bij mij over alsof Annemarie weinig aan toeval wilt overlaten en daarom zo veel mogelijk inplant. Soms op de feiten vooruit loopt Aan de ene kant heel logisch en begrijpelijk. Maar aan de andere kan dit ook negatief uitpakken: namelijk het teveel in eigen handen (onder controle) houden, en andere de ruimte en kansen ontnemen. Mijn advies zou daarom zijn om niet te snel werk naar zich toe te halen en goed te overleggen met de anderen groepsleden.

Over Awishan:
Top:
Awishan is vaak neutraal ingesteld en kiest hiermee geen partij voor specifieke personen
Top:
Awishan haar neuttraalheid kan ook een valkuil zijn door te snel mee te gaan in meningen van anderen, zonder haar eigen visie uit te spreken. Dit terwijl haar kijk op dingen ook erg waardevol kunnen zijn voor de groep.

Namens Awishan over Janice:
Top:
Janice heeft een duidelijke mening en durft hiervoor uit te komen. Haar kritische blik maakt haar mijn inzien een waardige docent.
Tip:
Janice kan dingen goed onderbouwen en krijgt hierdoor gauw mensen mee in haar standpunt. Echter kan ze dit zo standvastig overbrengen dat een ander misschien weinig ruimte tot inbreng kan ervaren.

Over Annemarie:
Top:
Annemiek weet ongelofelijk veel op alle vlakken. Ze is super handig en absoluut een leider in een team.
Tip:
Annemiek is heel secuur in haar werkzaamheden en kan anderen hier ook in meekrijgen. Let er wel op dat je er (on)bewust rekening mee houdt dat niet iedereen hier aan kan voldoen.

Namens Annemarie over Janice
Top:
Janice is een harde werker en praktisch ingesteld, dat spreekt mij aan. Je weet wat je
wilt en bent oplossingsgericht.
Tip:
Janice, zou meer open kunnen staan voor de zienswijzen van anderen. Dit heb ik aan het begin van de twee werksessies ervaren. Na een tijdje wordt je opener en komen we door de inbreng van alle drie samen tot constructieve ideeën.

Over Awishan:
Top:
Awishan is een echte groepswerker zoals ze ook zelf aangaf bij de bepaling van onze rolverdelingen. Ze is vriendelijk en ontspannen en bewaakt de sfeer in de groep.
Hiermee geef je een positieve bijdrage aan het samenwerken.
Tip:

Awishan soms heb ik de indruk dat je onzeker over je eigen kunnen bent en twijfelt bij het nemen van beslissingen of het wel goed zal zijn. Heb geloof in jezelf.
zondag 18 september 2016

Pilotopdracht Leren & Ict | Verslag van week 1


Deze blog bevat het wekelijkse verslag over het groepsproces en het product  van onze  Dot  groep nummer drie voor de pilotopdracht van "Leren en Ict". We onderzoeken de samenhang tussen leren en Ict  waarbij we een voorstel gaan doen aan onze opdrachtgever het Regio College in Purmerend over hoe Ict het leren kan versterken. De uitgangspunten hierbij zijn om te voldoen aan  de eisen van de opdrachtgever en aan de doelen van deze opdracht. Onze opdrachtgever het Regio College schrijft in haar visie dat het gebruik van Ict deel uitmaakt van het leren op de school. In de praktijk geeft dit problemen omdat de Ict infrastructuur  op de school te wensen over laat: er is geen draadloze Wifi, Ict gebruik is daardoor moeilijk. Wij gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor Ict gebruik binnen deze setting. De doelgroep waarop wij ons ontwerp model gaan implementeren is de studierichting Gezondheidszorg en Welzijn, studierichting doktersassistente. Daarbij gaan we uit van de doelen van deze opdracht, welke zijn:
* ADDIE model (Huurneman. 2008). Dit is een onderzoeksmodel wat gebruikt wordt bij een instructieontwerp, het bestaat uit de vijf fasen: Analyze, Design, Develop, Implement en Evaluate.
* TPACK model (Kennisnet. z.j.). Dit is een didactisch model dat uitgaat van de integratie van vakkennis, vakdidactiek en Ict toepassingen. Het doel ervan is om het onderwijs efficienter en effectiever te maken, de rol van de docent verandert van frontaal naar coachend onderwijs.
* 21ste century skills (Slo. 2015). Dit is een model over de 21e eeuwse vaardigheden, waarvan de beheersing belangrijk is voor de leerlingen om te voldoen aan de eisen die de 21 eeuw aan hen stelt.

Het groepsproces, hoe verloopt de samenwerking?
Janice: De samenwerking verloopt tot nu toe vlot. Afgelopen dinsdag hebben we duidelijke afspraken gemaakt en de rollen verdeeld. Het lijkt erop dat we elkaar goed begrijpen, en aansluiten bij elkaars ideeën. Toch heb ik het idee dat vooral Annemarie al een stuk verder is in de ict ontwikkeling. Hierdoor spreken we nog niet altijd op hetzelfde niveau, en is uitleg noodzakelijk. Uitleg van bijvoorbeeld symbaloo. Uiteraard erg leerzaam! Ik hoop dat we aan het eind van op dit project 'dezelfde taal spreken'. Aanstaande dinsdag volgt onze tweede bijeenkomst. 
Awishan: De samenwerking verloopt tot op heden goed. We komen elke dinsdag gezamenlijk bij een in Amsterdam om alles door te nemen. Hierbij stellen we een notulen op zodat iedereen de gemaakte afspraken terug kan lezen. Ik was zelf de eerste bijeenkomst afwezig i.v.m. een migraine aanval. De meiden hebben een prachtige notulen samengesteld waardoor ik precies wist wat mij te wachten stond. Voor vragen hebben we een WhatsApp-groep samengesteld waarbinnen ik eventueel onduidelijkheden kon bespreken. Annemarie is op ICT-niveau niveau een stuk verder ontwikkeld dan dat ik ben. Ook Janice heeft veel ruimte om van alles te proberen binnen haar lessen. Door mijn beperkingen op het werk is dit nog niet mogelijk voor mij, waardoor ik blij ben veel te kunnen leren van deze meiden.  
 Annemarie:  De start-up van onze DOT is goed verlopen, ik heb er een tevreden gevoel over en heb er  vertrouwen dat we tot een goed eindproduct komen. Janice en ik hebben efficiënt het organisatieproces vormgegeven, waarbij er ruimte was voor ieders inbreng, er naar elkaar geluisterd is en we resultaten geboekt hebben. Via de WA. was er ook inbreng van Awishan terwijl ze ziek thuis was. Het op afstand samenwerken aan de opdracht op zaterdag 17 sept. Verliep ook goed: iedereen was alleen aan het werk thuis, bij vragen / problemen hebben we daar online over gecommuniceerd.

Wat gebeurt er tijdens de samenwerking?
We hebben besloten om elke dinsdag van 09.00 tot 10.30 uur samen te werken in de bibliotheek van de HvA. De eerste keer hebben we het onderstaande besproken.
- Organiseren van het werkproces: we zijn begonnen met verdelen van onze teamrollen volgens Belbin, deze worden de basis van onze taakverdeling.
- Blog, we gaan elk 2 blogs verzorgen, de data zijn hiervoor afgesproken en staan in onze gedeelde Google agenda.
- De communicatie: we hebben besloten om hiervoor te gebruiken: de dropbox voor documenten,  een gedeelde Google agenda voor afspraken, deadlines en taakverdelingen, Symabloo voor gemeenschappelijke bookmarks en het delen van de bronnen en Whatsapp om vlug met elkaar contact te onderhouden.
- Onze persoonlijke leerdoelen:
Ieder van ons heeft smart twee persoonlijke leerdoelen opgesteld waar binnen deze opdracht aan gewerkt gaat worden.
Wat is ieders rol daarin?
Onze rollen gaan we dinsdag verdelen  gebruikmakend van de teamrollen van Belbin. Op deze manier hopen we tot een goede samenwerking te komen waarbij de vaardigheden en competenties van elk teamlid optimaal gebruikt gaan worden.

Het product
De ontwerpkeuzes en de reden daarvoor:
We gaan werken volgens het ADDIE model en beginnen bij de de Analysis fase. Daarvoor had ieder een mindmap gemaakt over de situatie. Janice had dat in Bubbl.us gedaan wat er goed uitzag en hem gedeeld met de andere groepslesen.  Annemarie heeft daarna haar mindmap ook in Bubbl.us gezet en gedeeld. Het voordeel hiervan is dat alle groepsleden de andere mindmappen kunnen aanvullen. Daarnaast zijn de taken verdeeld over de onderwerpen die elk van ons verder gaat onderzoeken om in de reader te plaatsen. Bij de analyse hoort een contextanalyse, een doelgroepanalyse en een taak en inhoud analyse. De eerste twee hebben we gemaakt, de laatste nog niet.
Welke keuzes zijn van belang voor de opdrachtgever?
We hebben ervoor gekozen om veel aandacht aan de analyse fase te geven voor we met het ontwerp beginnen. Voor we met de designfase beginnen laten we leggen we deze voor aan de opdrachtgever, zodat deze hem aan kan vullen en we feedback krijgen of wij de situatie goed begrepen hebben.

Bronnen:
Huurneman. (2008). Pilot bron ADDIE 1A4. Zwolle. Opgeroepen op Februari 19, 2016, van http://elo.windesheim.nl/CMS/BE/Vrije%20minoren/Leren%20&%20ICT/Opdrachtomschrijvingen/Bronne n%20Pilot/Pilot%20bron%20ADDIE%201%20A4.pdf
 Slo. (2015). Curriculum van de toekomst. Geraadpleegd op 18.09.2016. op : http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden
Kennisnet. 2013. Tpack kennis en vaardigheden voor Ict integratie . Geraadpleegd op 18-09-2016 op: http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/05/29/tpack-kennis-en-vaardigheden-voor-ict-integratie/